مولف: علی یوسفی

بام سبز، کیمیای زیست محیطی زندگی شهری: نیم نگاهی بر مزایای زیبا شناختی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بام سبز علی یوسفی در عصری که مشکلات زیست محیطی گریبان گیر بشر شده است، نیاز به فضای سبز بیش از پیش احساس می‌شود.