ترجمه و تالیف: علی تفرشی

جان کوینسی ادمر، شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا می گوید" اگر رفتار شما به دیگران الهام می بخشد که رویاهای بزرگتری داشته باشند، بیشتر بیاموزند، بیشتر کار کنند و بزرگتر شوند شما یک رهبر هستید".

وقتی ما در مورد رهبران بزرگ در دنیا صحبت می کنیم نام ماهاتما گاندی، نلسون ماندلا، روزا پارکس، مارتین لوتر کینگ، جرج واشنگتون، جان اف کندی، ابراهیم لینکلن، فرانکلین روزولت از ذهن ما خطور می کند. به راستی آنها چه داشته اند که باعث شد انسان ها آنها را با دل و جان دنبال کنند و گوش به فرمان آنها باشند. برخی بر این باورند که رهبری یک خصوصیت ذاتی است و افراد رهبر به دنیا می آید، عدۀ دیگری بر این باورند که رهبر ها دانش رهبری را یاد می گیرند، تجربه به دست می آورند و در مسیر حرفه ای ساخته می شوند. رهبرها روش های رهبری گوناگونی داشته اند اما همه آنها دارای مهارتهای مشترکی بوده اند که به آنها کمک کرده تا رهبران موفقی شوند. قبل از اینکه در مورد این مهارت ها صحبت کنیم به تفاوت های میان یک مدیر و یک رهبر اشاره می کنیم. تفاوت های زیادی میان یک رهبر و یک مدیر وجود دارد :