در تاریخ ۹۳/۰۸/۱۸و ۹۳/۰۸/۲۲کارگاه های آموزشی حراست و تشریفات فروش در محل دفتر مرکزی گروه توسعه مهندسی بام برگزار شد.