گروه توسعه مهندسی بام در راستای تحقق ارزش های محوری خود کارگاه هایی را با مضمون نظم کارگاهی، انسجام و تشریفات فروش برای پرسنل انتظامات خود برگزار و نیروهای مرتبط در این بخش ها را آموزش داد. این دوره که توسط جناب آقای مهندس تفرشی و جناب آقای مهندس زرگداز تدریس شد نکاتی چون " شرح شغلی انتظامات پروژه"، "ارزش های محوری گروه بام" و "نحوه برخورد و ادبیات گفتار" را در بر داشت.