دنیای امروز دنیای تشکیل تیم ها و انجام کارها در قالب تیم ها می باشد. مقوله هم افزایی یا سینرژی امروزه نقش مهمی را در موفقیت سازمان ها بازی می کند و در میان ده ها روش، ابزار، نگرش و فلسفه مدیریتی، کار تیمی اساس پیشرفت حرکت های سازمانی تلقی می شود. در همین راستا گروه توسعه  مهندسی بام کارگاه آموزشی کار تیمی را با حضور پرسنل خود در گروه بام و شرکت های زیرمجموعه در تاریخ 25اسفند 1390 برگزار نمود. این دوره ی آموزشی که با تدریس جناب آقای دکتر تابش انجام شد به مقوله های مختلف کار تیمی از جمله تعریف تیم و گروه، مراحل تشکیل تیم و اهمیت انجام کار هم اشاره کرد.