در تاریخ هفدهم شهریور ماه سال 97 گروهی از مدیران بیمارستان های آجی بادام ترکیه و شرکت بیمه GBG از پروژه های درمانی گروه بام بازدید نمودند. این بازدید از بیمارستان نیکان شروع شد و سپس از پروژه های بیمارستان در حال احداث نیکان غرب ، نیکان سپید و کلینیک در حال فعالیت نیکان بازدید به عمل آمد.

در ادامه این بازدید در جلسه ای که در بیمارستان نیکان صورت گرفت راه های همکاری بین مجموعه های هولدینگ بام سلامت و همچنین گروه بیمارستان های آجی بادام (مشتمل بر 21 بیمارستان) و شرکت بیمه GBG مورد بحث و بررسی قرار گرفت.