شهردار محترم منطقه  پنج تهران جناب آقای خسروآبادی به همراه معاون شهرسازی ، معاون املاک و معاون ترافیک و برخی از مدیران شهرداری منطقه 5 تهران از پروژه بیمارستان غرب بازدید نمودند .

 در این دیدار که با حضور مدیرعامل گروه بیمارستان های نیکان جناب آقای دکتر تابش و همچنین مدیران شرکت پایدار بام و مدیران فنی پروژه انجام گرفت ، شهردار محترم منطقه ضمن بازدید از پروژه موضوع دسترسی به بیمارستان نیکان غرب و همچنین بیمارستان سوانح و سوختگی را مورد بررسی قرار دادند .