گروه توسعه مهندسی بام

توسعه گر و حامی بازآفرینی بافت های فرسوده، ناکارآمد و تاریخی

مجری: شرکت بام خانه سبز .

 

آدرس: تهران-منطقه 12-خیایان ایران-نبش چهار راه آبسردار-سرای باز آفرینی گنج پنهان

تلفن: 33549651