در راستای حمایت از بازآفرینی محله محور بافت های فرسوده ، ناپایدار و تاریخی کشور بازدیدی از روند بازآفرینی در بافت های فرسوده و تاریخی توسط مدیرعامل گروه توسعه مهندسی بام انجام شد.