پروژه 68 واحدی بام نیایش در تاریخ 87/2/18 فعالیت خود را آغاز کرد و با لطف پروردگار و تلاش های شبانه روزی گروه بام در تاریخ 89/5/18 یعنی در یک بازده زمانی 24 ماهه به اتمام رسید.  

صفحه5 از5