در همایش ملی نام آوران عرصه ساخت و ساز، گروه توسعه مهندسی بام به علت موفقیت در به انجام رساندن پروژه های متعدد ساختمانی از قبیل: احداث ساختمان های مسکونی لوکس، احداث مراکز اداری و تجاری، احداث مراکز بهداشتی و درمانی، احداث مراکز تفریحی و گردشگری و انبوه سازی، موفق به دریافت تندیس افتخار نام آوران عرصه ساخت و ساز گشت.