گروه توسعه مهندسی بام موفق به دریافت جایزه تاج طلایی کیفیت از سازمان مدیران نوآوری کسب و کار (BID) شد. این سازمان در زمره اولین سازمان هایی است که شرکت های سراسر دنیا را ارزیابی کرده و بر اساس معیارهایی به آنها جایزه کیفیت اهدا می نماید.