مراکز اداری و تجاری بام سنتر شریعتی

ساختمان بام سنتر (شریعتی) در یکی از بهترین نقاط تجاری شهر تهران توسط گروه بام اجرا گردیده است. طراحی و معماری کلاسیک با در نظر گرفتن اصول این معماری همانند نظم، تناسبات، تقارن، هماهنگی و کمال در این ساختمان به چشم می خورد. همچنین دسترسی مناسب به خیابان های شریعتی، پاسداران و بزرگراه های شهید همت و شهید صیاد شیرازی از جمله ویژگی های این مجموعه می باشد.