ساختمان مسکونی بام سپید

سپید به معنای سفیدی نشانه شفافیت و خلوص است. گروه توسعه مهندسی بام درحال ساختن مجموعه ای مسکونی برای جامعه ای می باشد که شامل پزشکان و فعالان حوزه بهداشت و درمان می شوند. اشخاصی که لباس های سپید می پوشند.