ساختمان مسکونی بام فرزانه

پروژه بام فرزانه واقع در فرمانیه شرقی، پس از طراحی و اجرای ساختمان بام سیمین دخت، توسط گروه بام  احداث گردیده است. این پروژه دارای ویژگی هایی چون در نظر گرفتن مفاهیم نظم و زیبایی در کنار یکدیگر در مرحله طراحی و به کارگیری نوین ترین تکنولوژی ها در مرحله اجرا، دسترسی عالی به بزرگراه های صیاد شیرازی و امام علی و از طرفی دیگر به بلوار اندرزگو و خیابان شریعتی، دسترسی به مرکز خرید بام سنتر 1 (فرمانیه) و بیمارستان فرمانیه می باشد.