“مدیریت امور پروژه ها”، ” مدیر امور کنترل کیفی و هماهنگی مهندسی” و” مدیریت پیمان و رسیدگی ” بخش های سه گانه اصلی امور مهندسی گروه توسعه مهندسی بام که عهده دار مدیریت یکپارچه سازی، هزینه، زمان و از همه مهم تر دست یابی به کیفیت برتر در عرصه ساخت و ساز هستند . اهم اقدامات به شرح زیر است:

1- هماهنگی و یکپارچه سازی مدارک مهندسی پروژه اعم از نقشه و مشخصات فنی در بخش های معماری، تاسیسات، سازه و تجهیزات ویژه

2- برنامه ریزی کمی و کیفی پروژه ها از ابتدا و کنترل آن در مقاطع تعریف شده

3- صدور دستورالعمل های مورد نیاز کنترل کیفی و پایش آن

4- صدور دستورالعمل مورد نیاز HSE و پایش آن

5- تهیه برنامه زمان بندی مهندسی، تدارکات، مالی و اجرا

6- انجام مدیریت ارزیابی در کلیه ارکان پروژه اعم از مدیران پروژه، سرپرستان اجرایی، پیمانکاران اصلی و جزء و تامین کنندگان

7- انجام روند های عقد قراردادی، رسیدگی و نظامات مربوط به تحویل

8- صدور شناسنامه کنترل کیفی پروژه ها