مراکز بهداشتی و درمانی ساختمان پزشکان عرفان

در طراحی ساختمان های تخصصی پزشکان، صرف اداری بودن ساختمان نمی تواند به عنوان محور طراحی ها منظور گردد. هم طراز با استانداردهای ساختمان های اداری و استانداردهای موجود در زمینه بخش های مختلف پزشکی، توجه کامل به فرهنگ و ویژگی های مصرف کنندگان این ساختمان، از اولویت خاص برخوردار می باشد. ساختمان پزشکان عرفان با ویژگی هم جواری با بیمارستان عرفان، جهت استفاده متخصص ترین پزشکان کشور توسط گروه بام طراحی و ساخته شده است.