شرکت بام خانه سبز با محوریت گروه توسعه مهندسی بام به عنوان مجری تخصصی، کارآفرین و خلاق در حوزه بازآفرینی محله محور شکل گرفته است.

ماحصل تجربیات گروه توسعه مهندسی بام نگاه این شرکت به بازآفرینی را بدین‌صورت شکل داده است:

– تغییر نگاه «گنج پنهان»

– بستری برای کارآفرینی و خلاقیت

– بزرگ فکر کردن و کوچک عمل کردن

– اعتقاد، ایمان، صبوری و پرهیز از تصمیمات شتابزده

– ورود محله محور جهت پروژه های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و مسکونی

– مشارکت جایگزین تملک

– ارائه خدمات به مردم درون محله از طریق بسته های فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی

– بکارگیری ظرفیت خدمات درون محله (نیروی انسانی، خرید کالا) و برخورداری مردم درون محله از تمام ظرفیت های پروژه

– تضمین محوری (مالکین، توسعه گران، بهره برداران) از طریق بانک عامل

– شفاف سازی

– توسعه پایدار – بارگذاری طرح بازآفرینی محله با توجه به ظرفیت شهرسازی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی موجود

– طراحی و اجرای عملیات مطابق استانداردهای روز و روشهای نوین مهندسی

– تضمین و حمایت از محله بازآفرین شده در دوران بهره برداری

شرکت بام خانه سبز درنظر دارد در آینده با تبدیل به یک شرکت توسعه گر کارآفرین فعال در بورس در حوزه بازآفرینی بافت های فرسوده، ناپایدار و تاریخی با ویژگی مردم محوری، محله محوری، تضمین محوری و پایداری با مشارکت مردم و حمایت صاحبان ایده و سرمایه، بانک عامل، دولت و شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد.

شرکت بام خانه سبز تلاش دارد در این مسیر سایر صاحبان ایده و سرمایه معتبر را نیز با خود همراه نماید تا روند پیشرفت را تسریع بخشد. این شرکت تلاش می کند با فعالیتی توسعه گرانه و کارآفرینانه حلقه واسط و نخ تسبیح میان گروه های ذینفعان در حوزه بازآفرینی محله محور طبق نمودار سازمانی مدیریت بازآفرینی شامل مردم درون محله، شهرداری، دولت، بانک عامل، مجریان و بهره برداران باشد. چشم انداز شرکت بام خانه سبز، بزرگترین شرکت خصوصی توسعه گر کارآفرین فعال در بورس با بیشترین سهم در بازآفرینی محله محور بافت های فرسوده، ناپایدار و تاریخی کشور

آدرس: ایران، تهران، خیابان ایران، نبش چهارراه آبسردار، سرای بازآفرینی گنج پنهان

تلفن:  33549651