مراکز بهداشتی و درمانی کلینیک طهرانی

گروه توسعه مهندسی بام در چهار چوب احداث مراکز درمانی، کلینیک شبانه روزی طهرانی را طراحی و اجرا نموده است. این کلینیک شامل بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه، بهداشت مادر و کودک، مراقبت های دوران بارداری، اورژانس و همچنین بخش دندان پزشکی می باشد.